Инициатива
„Да върнем буквата Ѣ (ят) на мѣстото ѝ!“

Подкрепили: 29

Историческа правда

Буквата ѣ е неправилно премахната през 1944 г. и връщането ѝ ще възстанови историческата правда.

Обединява

Буквата ѣ обединява българскитѣ източни и западни говори и значително улеснява правописа.

Уникална

Буквата ѣ ще допринесе за уникалността на българския език, тъй като я нѣма в нито един от останалитѣ езици.

Защо?

Буквата е била несправедливо премахната от българския език през 1944 г. Крайно време е да възстановим историческата правда и връзката между българскитѣ източни и западни говори.


Използвайте ѣ (ят) във вашитѣ сайтове, книги, печатни издания, софтуерни приложения и игри, продукти, стоки, документи и др.

По какъв начин?

Буквата ѣ се пише в срѣдата на всички думи, в които при изговаряне се чува като я и като е. Пише се и в образуванитѣ от тѣх сродни думи:


дѣдо (дядо, дедо) - дѣдов, дѣдово; лѣто (лято, лето) - лѣтен; звѣръ (звяръ, зверъ) - звѣрове, звѣрилница; вѣра (вяра, вера) - вѣрно, вѣроятно; хлѣб (хляб, хлеб) - хлѣбар, хлѣбарница, хлѣбове; срѣда (сряда, среда); цвѣт (цвят, цвет) и др.

С какви средства?

Надяваме се скоро в клавиатурната подредба по БДС буквата ѣ да замѣни э, а ѫ да замѣни ы, както е било преди 1944 г. До тогава, моля използвайте клавиатурите от проекта bekl.org

Какво казват за ѣ?

акад. Стефан Младенов (1941)

„И тъкмо затова, че може с двоякия си изговор да обединява българите от най-източните краища на земята ни край Черно море и от най-западните ни покрайнини при Охрид, Шар, Скопие, Ниш и Зайчар тая старобългарска буква трябва безусловно да се запази и да се пише само в ония думи и облици (не корени!), в които по североизточно български и в литературния език се изговаря още старински като „я“ (а с предходна съгласкова мекост), а ония по-многобройни думи и облици, гдето и в повече източни го̀вори старобългарското ѣ се произнася като е, ние можем... смело да пишем с е...“

проф. Румен Стоянов (2017)

„За разлика от упоменатите езици/народи, само за българс­кия Е-двойно обединяващ фак­тор е спрямо целокупността. При нас старобългарското Е-двойно не препраща единствено към висока словесност и прочие, както у руснаците, а е първосте­пенен носител на спояваща на­цията мощ.“


Александър Геров (1995)

„Нужни ли са според Вас промени в днешния ни правопис? - Да се върнат ѣ и ѫ.“

проф. к.ф.н. Ангел Давидов (1995)

„Моите лични, субективни предпочитания и симпатии като специалист по старобългарски език и по история на българския език са на страната на старинното ѣ - то като че ли е израз на единството на българския език по отношение на тази гласна, връща ни към етимологията на редица корени, нещо абсолютно необходимо в обучението по български език, особено в лексико-семантичното отношение.“

проф. д-р Станьо Георгиев (1995)

„Несъмнено въвеждането на буква ѣ ще уеднакви графическите различията в изговора на думи с такива рефликси, което е в полза на единството на българския език без ограничаване на съществуващата изговорна дублетност, но това ще създаде още по-големи затруднения и ще поражда много грешки поради липсата на усет у съвременника към етимологията. Тук всяка стъпка трябва да се обмисли внимателно и предпазливо.“

Искате вашият продукт с включено ѣ да бъде представен тук? Пишете ни!